Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN. 157

Paaperije. Gods Woord kan geen onfeilbaare 5, regel zijn, wanneer men het moet uitleggen vol,, gens den Catechismus en de Geloofsbelijdenisfen „ van menschlijk opitel. Indien de Oudheid de „ goedheid uwer zaake bewijst, de Roomschgezin„ den zijn van veel ouder jaartekening. Gij zijt het, „ die gelegenheid gegeven hebt tot verdeeldheden, „ en der Hervorminge een haatlijk gelaad bijgezet „ door harde Leerflellingen en ondraaglijke dwinglan„ dijen. Ons oogmerk is geen ander, dan om deeze „ miskvvaamen te voorkomen, en, zo veel mogelijk, ,, de deur der Kerke opentezetten voor alle Christe-

„ nen , van een onergerlijk leeven " 'tVVasniet

wel doenlijk, dit alles met reden te beantwoorden: men nam deswege de toevlugt tot andere middelen. Zij wierpen zich op tot Regters in Geloofszaaken, aan welker beflisfingen de Hooge Overheid zich moest onderwerpen, en haar gezag gebruiken, om de goedgekeurde gevoelens te doen aanneemen. Met roem fpraken zij van de wijsheid des Kerkbeftuurs van Geneve , waar men de Ketters , door de Leeraars veroordeeld , verbrandde. De Predikftoelen daverden tegen allen , die deeze ftrengheden wraakten , en de Verdraagzaamheid verdeedigden : men fchil» derde ze voor de Gemeente af als een hoop Atheïsten, Libertijnen en Vrijgeesten , die zich nergens aan bonden ; Nieuwigheidzoekers en losbandige Menfchen , die , onder den dekmantel der Heilige Schrift en van Geweetens-vrijheid , de godlooze Ketterijen, welken zij in 't harte voedden , zogten

voort-

Maurits.

Sluiten