Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iö2

GESCHIEDENIS

Maurit».

De Contra Remanftrantie ingeleverd.

Verfchil, wegens het Regt der Overheden in Kerklijke zaaken.

aankomende Kerkendienaaren in het onderzoek nier verder zouden bezwaard worden , dan tot heden was gefchied (*).

Wel verre , dat deeze fchikking den Gomaristen behaagde, gingen zij daar rechtftreeks tegen aan, den aankomenden Kerkendieniareri leeringen ter toeftemming vcorltellende , in de aanftaotlijkfte bewoordingen begreepen : zeer euvel duidden zij het, dat de Remonflranten, in hun Vertoog, de befcherming der Hooge Overheid verzogt hadden ; hun befchuldigende, dat zij, langs deezen weg , zich der Kerklijke Tugt zogten te ontrekken, en hulpe te verkrijgen bij den vleeschlijkeu arm. Ook levérden zij, vervolgens, een Gefchrift of Contra-Remonftrantie over aan de Staaten, ten eenemaale ingerigt tegen de Remonflranten, naar welk Vertoog zij den naam van Contra - Remonflranten kreegen (f).

Bij de weigeringen van Gomarus , om , over Kerklijke zaaken, in den Haage te handelen, 'tgeen hij, gelijk wij gezien hebben , egter moest opgeeven , hadt Uitenbogaard reeds een Vertoog vervaardigd , om de onwettigheid dier weigeringe te vertoonen, en aantewijzen , dat, indien de zaaken deezen weg op moeüen, de Vrijheid der Christelijke Kerke en het Gezag der Overheid groot gevaar liepen, van geheel verboren te gaan; doch, toen Gomarus

(») Regenb. Hifi. der Remonftr. L D. bl. 52. 53. (f) Zie aldaar, bl. 53-54.

Sluiten