Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. xrff

trokken zij ieder na hunne Stattdplaatzen. De Contra-Remonfiranten drongen in hun , naderhand gezonden, Berigtfchrift op een Synode : de Remon-

ftranten op de onderlinge Verdraagzaamheid.

Het befluit der Staaten was, zonder iets , ten aanziene der gefchilftukken, te beflisfen , de beide Partijen tot vrede, gemaatigdheid en zag'moedigheid te vermaanen. Eene vermaning , welke aangenomen werd, zo dat ze,onderling, elkander met den naam van Broeders benoem Jen (*).

Niet alleen hadden de Remonftr anten hunne vijanden in Holland. Een nieuwe en Vorsilijke Kampvegter tradt in het ftrijdperk, die den moed der Contra- Remonftr anten , eenigzins gefnuikt door't bedaard en gemaatigd gedrag van 's Lands Vaderen, weder opwakkerde. De Koning van Engeland, die de Staatsbelangen der vreemde Mogenheden niet uit den flaap hadden kunnen wekken , voelde al zijn ijvervuur ontbranden, als hij deeze Godgeleerde gefchillen vernam. Ongelukkig voor de Remonftranten , verklaarde zich deeze gekroonde Godgeleerde tegen hun. Bovenal verzette hij zich tegen Conradus Vorstius , door de Arminiaanfche Partij, van Steinfort, waar hij het Hoogieeraar-en Leeraar ampt bekleedde, tot Hoogleeraar, in ftede van Arminius, te Leyden beroepen. Vorstius ftond bekend voor een zeer geleerd Man, maar zeer rekkelijk , en een voorftaiïder der begrippen van zijnen voorganger:

de

(*) Regenb. Hifi. der Remonftr. I. D. bl. 95.

L 3

Maurits.

Vorsthjs tot Hoogleeraarberoepen: Koning Jacobus tegen hein verbitterd.

Sluiten