Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

172

GESCHIEDENIS

Maurits.

Voortgang der verbitteiingen.

zich het beftuuren door Uitenbogaard , en Oldenearnf.veld de Staaten beltuurcie. 'c Is zelfs waarfchijnliik , dat Oldenbarneveld , verfcbeide gefprekken gehouden hebbende met Arminius , finaak kreeg in het eer ftreelend dan uitvoerlijk denkbeeld van eene algemeene verinniging onder alle Christenen. In deezervoege werden Oldenbarneveld en de Regenten den Remonftranten toegedaan , vermids hunne beginzels het Burgerlijk Gezag hijfden, en hrekten, om de eigendunklijke heerfchappij der Kerke, die menigmaal hunne oogmerken dwarsboomde , te beteugelen. De Leeraars, in 'talgemeen, en het Volk bleeven, meerendeel, de ftrenge Partij aankleeveu , dewijl zij een haat tegen de Regenten voedden. Maurits, in tegendeel , helde over tot de Partij, aangekant tegen die des A Ivokaats ; doch zijne oogmerken ontwikkelden zich langzaamerhand. Langen tijd bleef hij verbonden aan TJttenbogaard , zijnen Hofprediker , wiens welfpreekenheid hem behaagde, dan hij neigde, allengskens, over tot eene blinde overgegeevenheid aan de Gomaristen , en wagtte op gunstige omftandigheden, om zich openlijk te verklaaren. Jeannin hadt reeds opgemerkt, dat de Prins de Leeraars op zijne hand zogt te krijgen, om zijne Partij te rugheunen (*). .

Men hoorde niet meer prediken over Zedenpügten. Godgeleerde Gefchilhcikken maakten de hofte der Leerredenen uit. 't Was, naar het zeggen der

Gt*

(•) Uitenbogaard Kerkl. Hifi. bl. 515. 522.

Sluiten