Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 173

Gomaristen, onmogelijk, een goed Gereformeerd te zijn, zonder het gevoelen van AuGusTiNus,overde Genade, te volgen. Zij befchuldigden de Overheden van gebrek aan ij>er voor de gezonde Leere. De Remonftranten kreegen, op den Predikitoel, den naam van Mammelukken, Pesten en Duivels ; men gewaagde van 't verdrijven der Canaaniten, eu van 't verdeelen van 't Land Cana'dn onder het Volk van Ifraël, met toepasfiug op den ftaat deezesLands, en vermaaning, om elkanderen hier op gelijke wijze te handelen. .Het Land werd overllroomd met Boeken en Gefchriften over de betwiste Leerpunten. Werken , eer met gal , dan met inkt, gefchreeven, vloogen uit de penne der Godgeleerden. In Schuiten en Wagens hoorde men bijkans niet fpreeken, dan over de Voorbefchikking en de Genade. Hoe weinig veelen die afgetrokkene en diepzinnige hoffen verhonden, wilde elk zijne fchranderheid beioonen, om ze re ontvouwen: eenebelachlijkeeerzugt, die menigvoud hunne onkunde verraadde. Men fchreef aan de eene Partij toe, 't geen alleen tot de andere behoorde. /Uien koozen zij partij, elk volgde zijn begrip, of liever dat des Leeraars , die hem meest behaagde, of't geen best met zijne belangen ftrookte (*).

Wij ontmoeten zeer zonderlinge voorbeelden van deeze misvattingen. De Arminiaanen vonden zich, in 't vervolg , verpligt, openbaare Belijdenisfen huns

Ge-

(*) Brandt Hifi. der Ref. II. D. bl. 148 152.

1

Maurits.

Sluiten