Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Maurits.

Voorboeidenvan

vreemJe misvattingen in die zic'i Go mat is/en noemden.

Geloofs gemeen re maaken, de wijl het Volk hun de gevoelens hunner Tegenfrandereij aantijgde. Ten tijde, dat 'er verfcheide Arminiaanfche Leeraars op Loeveftein gevangen zaten, kwam de Vrouw eens Soidaatsj die bun bewaarde, in 'l kraam'eedde. Dewijl het Kind gevaar .iep van derven, en 'er geen anJere Leeraars hij de hand waren, nam men de toevlugt tot de Ar~ miniaanfehe. De Leeraar NiëLLius werd verzogt, dit Kind te doopeu. De Soldaat wierp NiëLLius her gevoelen dei Co ttra • Remonftranten tegen: waarop NiëLLius t.' twoordde , dat dit het gevoelen der Contra - Remonftranten was, en dat hij met zijne 1Y1. de;iroeiers , c ewiji zij het niet konden toeftemmen, op het Slot gevangen gehouden wierden. Dit kwam den Soldaat zeer vreemd te vooren. NiëLLius vermaande hem , het nader te onderliaan : en de Soldaat, des onderrigt, bevondt, dat hij altoos ge weest hadt van 't gevoelen der genen , die hij , voorheen, gefmaad en gehoond hadt, en beloofde, vervolgens, den Predikanten alle hulp en dienst: gelijk hij ook, van dien tijd af , hun alle gedienstigheid en be'eeldheid bewees (*). 't Was niet alleen een gemeen Soldaat, die in het verkeerd begrip Rondt; Prins Maurits zelve gaf een doorllaand blijk van dezelfde dwaaling. Albfrtus Huttenus, Predikant te Buuren , door de Gravinne van Hohenloo , Zuster van Maurits, ra den Haage afgevaardigd , om vergiffenis te verzoeken voor een Franschman , die, wegens voorgenomen

(*) Ph. v. Limborgii Epifcopius Leeven, bl. 137.

Sluiten