Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i7<» GESCHIEDENIS

Maurits.

Poogingen der Gomaristen . om de Kerklijken onai'hapglijkte maaken.

is de Vergadering der Leeraaren , Ouderlingen en Diakenen van eene enkele Kerk. Alle de Leeraaren van zekeren kring maaken een Clasfis uit. De Provinciaale Synoden beflaan uit de Afgevaardigden van alle Kerken van een en het zelfde Laudfchap, en de Correspondenten, die met andere bijzondere Synoden gemeenfchap onderhouden (*). Met veel ijvers drongen de Gomaristen, zints lang, aan op het bijéénroepen van een Nationaal Synode. Zij waren alleen meeller in Zeeland , Friesland , Groningen en de Ommelanden. In Gelderland en Overijsfel begonnen eenige Leeraars zich te verklaaren voor de Arminiaanfche Partij ; doch in kleinen getale , en niet fterk. In Holland en Utrecht was derzodanigen aantal, fchoon veel gtooter, minder dan dat derGomaristen (t). De Kerkenraaden hadden zich verfcheide voorregten aangemaatigd , die de Staaten hun dikwijls zogten te ontneemen. Het voornaamfte was , dat de Kerkenraaden Leeraars verkoozen in de opengevallen plaatzen, alleen de goedkeuring der Overheid vraagende fj). Hier uit onthondt, dat de Gomaristen, de talrijkfie zijnde, geene anderen tot het Leeraars-ampt toelieten, dan die van hunne Partij waren. Zints lang, hadden de Staaten

dit

O) Tegenw. Staat der Verèènigde Nederlanden, I. D. bl. 29 enz.

(+) Van der Sande , V. bl. 65.

(§) Dit was, buiten twijfel, zints Leicester huil dit Regt vergund hadt. Zie dit ons Tafereel, IV. D.

Sluiten