Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178 GESCHIEDENIS

Maurits,

Onlusten te Rotterdam en te Warmenhuizen.

(*) Rfgenbocg Hit?, der Remonftr. I. D. bl. ui. (|_) Zie aldaar, bl. 112.

om dat ze in geen Synode gemaakt is (*). In Utrecht, waar de Remonftranten de meerderheid hadden, (lelden de Staaten eene dergelijke Kerk - ordening, bij voorraad, vast (+)•

De tweefpalt wies aan, en beide de Partijen kwamen tot uiterftens. Te Rotterdam, waar de Arminiaanen boven dreeven , voer Cornelis Gesexius, te dier Stede den dienst in de Nederduitfche en Franfche Kerk waarneemende , heftig uit teeen de Remonftranten, en beweerde, dat men methungeene Gemeenfchap, noch het Avondmaal, meteen goed geweeteu, kon houden. De Overheid maande hem aan tot gemaatigdheid : hij druiste met te meerder drifts daar tegen aan : afgezet van zijnen dienst, hieldt hij heimlijke zamenkomlten. Gebooden, zijn rust te houden , antwoordde hij , zijne Kudde niet te kunnen verlaaten. Men bande hem ter Stad uit: hij weigerde te vertrekken, en werd 'er met geweld uitgezet, waarop hij in de omgelegene Plaatzen ging preeken. De Magifiraat gaf eene Verdeediging in 't licht van haar gehouden gedrag, ten zijnenopzigte: 't welk Gkselius beantwoordde. Het Volk verliet de Stads Kerken , waar de Leeraars de Verdraagzaamheid predikten , om den nieuwen Martelaar te hooren, die zich Leeraar der Kruiskerke noemde. De Regetring te Rotterdam verboodt het houden

dier

Sluiten