Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tSi GESCHIEDENIS

Maurits.

handel, te vereffenen. Deeze geleerde Man hadt met den Koning en de bekwaamfte Godgeleerden in Ergeland veifcheidc gefprekken over het Kerklijke. Zijne Mr.jefreit vondt fmaak in de redenen van de Groot, die hem zo verre wist te brengen , dut hij de Stellingen van Calvijn en RtZA voor hard hieldt; oordelende, dat daar door, niet wel met uitgedrukte woorden, maar met de daad, God gemaakt werd tot een Aut'ieur van de Zonde. Dan hij lag zijne VQoroordeeleti tegen de Arminiaanen niet af, voor Jijj verzekerd werd , dat zij niet in Sociniaanfchs begrippen ftonden. Wanneer de Groot hem het bedrijfyan zommige Kerklikken in Holland leevenci.j, aTehiiderde, berste hij uit: Ik ben te Edenbut%, ik ben tcEdenburg! 't zijn deze.fdc , 't zi;n dezelfde Puriteinen ! De Koning vondt zich gefterkt ia de legtmaatigheid van 't peen hij , op de nadere openingen van den Afgezant de Caron, onlangs, den S aaten gefchreeven hadt , „ dat zij de gefchil „ kn door openhaar gezag hadden te bedegten , en ,, allen Kerklijken verbod te doen , om alle twisten s, over dezelven van dgti Predikftoel te weeren : met „ uitdruklijk bevel, van den Kerklijken Vrede, door ,, eene onderlinge Verdraagzaamheid in de verfchei„ denheid van gevoelens , te onderhouden , als wel. „ ken, van wederzijden, zo wel met de Waarheid „ van hei Christelijk Geloof, als met de Zaligheid 3, der Zielen konden beftaan (*)."

Zeer

(*) Winwood Mem. III. p.459. Uitenbogaard Kerkl.

Hifi.

Sluiten