Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 187

itaan uit het verfclhllend gevoelen der drie Steden, die men hoopte, vervolgens, tot éenp&trtgheid te zullen beweegen. De Remonftranten erkenden de regttnaatigheid van dit BeOuit, en voegden 'er zich gewillig na: ook fchikten zich zeer vèelefi , ja de meefte, Contra ■ Remonftranten naar 't zelve: geheele Clasfen befloten, 'er aan te gehoorzaamen : eenigen beloofden zelfs, met ondertekening, 'er zich toe te zullen verbinden : en zommige ZuidhoUandfche Predikanten wendden aile poogingen aan , om anderen tot gelijke voegzaamheid en verd-aagzaamheid te brengen, zich ook verpligtende , om alle fcheuring, ter oorzaake van de bekende vijf Artykelen , voortekomen, en de Gemeenten tot éénigheid te vermaanen. Maareenigen, gewoon, alles, wat niet juist op hun leest gefcho-Jd was, te verwerpen, maakten groo:ê zwaarigheid jdit Befluittegehoorzaamen, dewijl het niet Kerklijk was genomen , of ten minften eerst door eene Kerklijke- Vergadering onderzogt. Heethoofdige Yveraars boezemden het Volk in, dat het vastftellen en uitgeeven van zodanige Befluiten met de gronden der Hervorminge ftreedt, en eene nieuwigheid was, ingerigt, om verandering in den Godsdienst te wege te brengen , waar toe regtzinnige en getrouwe Dienaars des Wdords, meteen goed geweeten, niet konden bewilligen. Geen gevoelens waren zo (legt, zo gehaat, geen oogmerken zo fchandelijk en zo eerloos, of zij werden den Remonftranten, op de bitterfte wijze, toegefchreeven.' ■

Jacobus Triglandus , Predikant te Amfterdam,

gaf

Maurits,

Sluiten