Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der- NEDERLANDEN. 189-

den zij, dat Lubbestus zich zeer vergreepen hadt, in het gezag der Overheden te krenken (*).

Op Plaaizen, waar de Remonftrantfche Regenten de meerderheid hadden, gebruikten zij dwangmiddelen , om hunne Partij te hijven , en de andere te onderdrukken. Te Utrecht hadt men geene , dan Remonftrantschgezinde Leeraars : veele Burgers gingen buiten de Stad, om Contra-Remonftr-antfchen te hooren prediken ; dit werd hun verbooden (t> Te Rotterdam hadt men, onder zwaare boeten, de bijzondere Vergaderingen der Gomaristen verbooden : dan, deeze tegenhand verdubbelde hunnen ijver ea vooringenomenheid tegen Leeraars , die men hun affchilderde als Vijanden van God en Verwoesters der Hervorminge. Zij voeren voort met, in bijzondere Huizen, Schuwen, en op andere plaatzen, Godsdienstige Bijéénkomhen te houden. Strenge en ongepaste middelen, meer gefchikt, om de kwaa te verhimmeren, dan te geneezen , helde de Regee ring te werk. Zeker Maakelaar hadt de dwaasheid, om te zeggen, dat hij liever van een Varken , dar, van één' der Predikanten wilde getrouwd worden Om ditbelachlijk zeggen moest hij, voor één jaar, zijl Burgerregt, en, voor altoos, zijn Maakelaarichap mis fen. Een Ketelboeter werd , om 't wederftreevei van de bevelen der Wethouderfchap in 't Kerklijke

d

(*) Regenb. Hifi. der Remonftr. I. D. bl. Ilf. I«< Brandt Leeven van de Groot, bl. 64. 65. (t) Beknopte Gefchied. der Remonftr. bl. 99-

Maurits.

De RetnonftrantfcheOverhe • den be, dienen zich van gezag tegen de ContraRemonftranten.

I

t

» ï

Sluiten