Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J8S GESCHIEDENIS

Maurits.

hem zeer te onvrede was. Deeze ömftahdigheid fchcen het oogmerk der Staaten te begiudligen. Zij bedienden 'er zich van. Caron , hun Afgezant aan 't Engefche Hof, begon het werk, met denKo'i.bg te noisfen. Naardemaal deeze zaak eenige jaaren gerust hadt, moest ze op nieuw ter baane gebragt worden , en wel op zodanig eene wijze, dat de Vorst zelve aanboodt, deeze Plaatzcn oveitegeeven, wanneer men een voorwendzel hadt , om eene groote vermindering van de openftaande fchuld te bedingen. —— Overeenkomhig met dit plan , lieten de Staaten de Engelfche Bezettingen cenigen tijd onbetaald. Zii klaagden. Men gaf hun goede woorden. Zij vervoegden zich tot den Koning, diede Staaten, op een hraffen toon , vermaande, dit betaalen niet langer te verwijlen. Deezen verontfchuldigden zich met den flegten haat van 's Lands Geldmiddelen. Eindelijk floeg der Staaten Afgezant, als uit zichzelven, den Koning voor, dat de Staaten veelligt befluitcn zouden , het uiterfte hunner poogingen aantewenden, om alle achterhallen, den Koning fchuldig, te voldoen, en het Geld, daar toe noodig, tot eene hooge rente opteneemen, zo zijne Majefteit kon goedvinden, het hcrleveren van de Steden , in verzekering gegeeven , aantebieden. De Koning , in hoogen nood om Geld , hoorde deeze opening met greetige ooren, en was dezelve welkom bij zijne Hovelingen . die deezen rijken buit met hem hoopten te deelen, en daarom den Koning tót het aanvaarden van deezen vooiflag vermaanden. Hij fchreef den

Staa„

Sluiten