Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Nederlanden. 201

Meefter, wegteneemeu, Doch hij begon met de Staattn te verraaanen , dat zij de Ketters moeffen ftraffen, enden Aardsketter Vorstius bannen, of ten minden den Adder verzenden na het nest , waar dezelve gebooren en gevoed was. Zijn hst f. .kte zich uit so wel tot Godgeleerde als tot Staatszaaken : en, zich daar aan houdende., nam hij deel in de zweevende Godsdienst • vcrfchilleu; dn bra.-.t te wege, dat hij, door zijn heeten en voortdrij venden ijver, medewrogt tot den jammerlijken uitgang eens Mans , dien hij 1 misfchien , zou hebben kunnen behouden C*>

De Vijanden van Oldenbarneveld vielen met nieuwe woede op hem aan. Hij, die den Vaderlan- , de den gewigtigften dienst bewees, door 't zelve van i 't Engelfche juk te ontheffen, werdbefchuldigd, van 't zelve het Spaanfche te willen opleggen. Onder • het aantal zijner Tegenlïreeveren wrsFrancois Aarsens, de Zoon van den Griffier Aarsens, die zich, in vroeger tijd , reeds hadt laaten ontvallen, Oldenbarneveld bedoelende , „ dat zommiger ge,, zag zo niet gevestigd was, of het kon wel te ne,, dergeworpen worden (f)." Deeze kon zijn terugroepen uit het aanzienlijk en voordeelig Gezantfchap aan 't Franfche Hof, 't geen hij dagt, dat de Advokaat bewerkt hadt, niet verkroppen. Hij bezat een kloek en fpitsvindig vernuft. Onder het

opeti-

(*) Carlet.- I. p. 13. 30. (t) Brajndt, II. d. bl. 245.

n 5

Maurits.

Olpf.N"

3arne'eld

neer in iaat.

Charafter ran F. \arsens.

Sluiten