Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 207

de Oppermogenheid te baanen, die hij bezeten heeft, zonder den naam te voeren.

Het meerendeel des Volks en der Leeraaren hadt Maurits op zijne zijde; maar hier mede kon hij zijne oogmerken niet bereiken. Bijkans alle Regenten der Steden en de Staaten waren niet genegen , om ze te begunstigen: en dier toehemming moest hij verwerven. Gevaarlijk zou het geweest hebben , deezen , veréénigd, op 't lijf te vallen; hij werd te raade, ze te verdeelen, te verzwakken, en dus te doen bukken ; onder de hand de Partij tegen de Regenten hij. vende (*)• De Staaten van Holland , bemerkende, dat de Regeering wankel ftondt, en dat de Kerktwisten , in verfcheide Steden en Plaatzen, op fcheuring en afzondering dreigden uitteloopen , of reeds daartoe gekomen waren, befloten , den achttienden van Lentemaand des jaars MDCX VI, ,, dat het Regt „ en Gezag des Lands onder de Regeering der Hee„ ren Staaten zou worden bewaard , de Chrhtlijke „ Gereformeerde Religie, naar Gods Heilig Woord, ,, in zuiverheid gehandhaafd , en het verfchillend „ gevoelen over de Vijf Punten in liefde verdraa„ gen, tot weering van Eadtie 3 Scheuring en On,, éénigheid; onder bedreiging, dat zij, die tegen „ deeze Refolutie aangingen , als Verhoorders der „ algemeene rust zouden worden geftraft (f)." Doch dit Befluit derfde genoegzaamen klem , dewijl

het

(*) Carlet. L p. 213.

(t) Refol. Holl. 1616. bl. 4.

Maurit!;.

BeOuit der Staaten , um de Scheuring re weeren.

Sluiten