Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50*

GESCHIEDENIS

Maurits,

Bezending der Saaien na Amt fier dam.

het aan éénpaarigheld haperde , en, bovenal , Am* fterdam, 's Prinfen herkhe rügfteün, daar in niet bewilligd hadc, fchoon die Sud , mg onlangs, verklsarde , ,, de tegenwoordige Regeering te zullen „ handnaaven, met de Edelen en de andere Steden „ te verhaan, dat het noögfte opzigt, beleid en be„ huur, niet alleen over Burglijke , maar ook over „ Kerklijke Perfoonen en zaaken, den Heeren Staa„ ten toekwam."

De Staaten, overtuigd van 't asnblang der ftemme dier magtige Stad, werden te raade , eene aanzienlijke Bezending uit hun midden derwaards aftevaardigen, met last, om de Regeering onder 't oog te brengen hun opregt oogmerk, tot behoudenis der waare Cliristlijke Gereformeerde Religie , de gewigtige redenen, welken zij gehad hadden tot het neemen des jongden Belluits; als mede de nuttigheiden noodzaaklijkheid van 't zelve. Onder de Afgevaar. digdeu was de Groot , en deeze zo welfpreekende als geleerde Man gelast het woo;d te voeren. Hij deedt zulks in de volle Vroedfchap. Eerst vóórhellende de Verdeeldheden, welken thans Kerken Staat vanéén fcheurden ; vervolgens aantoonende , dat de zweevèndeGefchillen geene Hoofd'eerftukken betroffen, en dat men dus beide de Partijen moest verdraagen ; wijders bewees hij, dat de Voorzorg en 't Gezag der Overheid de gefchiktfte middelen moehen beraamen , om de deerlijke gevolgen eener Scheuringe voortekomen ; als mede , dat een Nationaal Synode noch noodig noch nuttig was : en zelfs

fcha-

Sluiten