Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aio

GESCHIEDENIS

Maurits

Gevoleei daar van.

, mannelijk moest Gaande houden , gemagtigd , om , met de Steden, die eéne lijn trokken met deeze Stad, of anderzins, zich te vervoegen bij zijne Doorlugtigbe'd Prins Maurits, en deszelfs bij (land , als Stadhouder, te verzoeken (*).

, ln deezer voege verdween de hoop eenerheilzaame Veiééniginge, die alle de volgende onheilen zou hebben kunnen voorkomen: want, hadt Amfterdam zich bij de meerderheid gevoegd , twee of drie kleine Sted.n zouden , ongetwijfeld , gevolgd hebben. De Regeeringen der Steden , ontzaglijk door derzelver verééniging , hadden gewis de Predikanten binnen paal en perk gehouden, en daar door ook het Volk gehoorzaamheid aan wettige Overheden geleerd. Oldenbarneveld betuigde den Afgevaardigden van Amfterdam in de volle Vergadering der Staaten van Holland: „ Gij Heereu van Amfterdam drijft nu dit „ huk zo heftig tegen uwe Medeleden ; maar , ge„ denkt, dat ik u voorzegge, de tijd zal komen, „ dat gij de zaak anders verdaan , en andere inzig„ ten krijgen zult, a's het te fpaadeen niet te regten „ zal zijn , mogelijk zelve in uwe Stad (f)." De uitkomst heeft dit zeggen deezes verre vooruitzienden Staatmans bekragtigd.

Am-

C:) Wagenaar Amfl. IV. St. bl. 200 enz., waar de geheele Aaufpraak woordelijk gevonden wordt. Regenb. Ilijl. der Remonftr. I. D. bi. 166 enz.

(f) Uitenbogaard Kerkl. Hift. bl. 741.813. Regenb. Hift. der Remonftr. I. D. bl. 194.

Sluiten