Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der' NEDERLANDEN. Ut

Amfterdam liet het riet berusten b:j "t verwcp?n Van het Befluit der Staaten. Gefterkt door Prns Maurits , deedt die Stad eenen nog ftouteren flap . belluitende, ,, de waare Christlijke Gereformeerde 1 „ Religie en derzelver Belijdenis voorteftaan ter 1 i, Vergaderinpe van Holland, en zich ten dien einde „ te vervoepen bij zijne Doorltigtigheid, hem tedan,, ken voor de zugt en ijver, die hij voor de gemel„ de Religie betoonde, en hem te verzoeken, dat ,, hij daar in volharden wilde. Doch, zo de ge„ fchillen door eene Synodaale Vergadering, of op ,, eenige andere wijze, zouden bijgelegd,en de Vrede ,, herfteld worden, zou men daar toe ook de hand lee,, nen. Voorts zou men 's Lands Advokaat, Ol,, ueivbvrneyeld, in 't bijzonder, aanzeggen, en „ vermaanen , dat hij zijn best wilde doen, om de „ harde en vreemde handelingen, die, in 'tftnk van ,, den Godsdienst, bij der hand genomen waren, „ daadelijk te doen ophouden, en de zaaken op den „ ouden voet te doen herftellen (*)." Ondertusfchen hieiden de Contra -Remonftr antfche Predikanten en Ouderlingen hier heimelijke bijéénkomften, waar men een Gefchrift ontwierp en tekende, behelzende eene verklaaring , dat de zulken wel deeden, die zich van de Remonftranten afzonderden, en dat het niet vrij ftondt, met dezelven Kerklijke Gèmeëhfchap te houden, tot dat door een Nationaal Synode daar in nader werd voorzien (j).

De

(*) Wagen aar Amjl. IV. Sr. bl. 272.

O 2

VÏAÜRlfi.'

: Begin Ier

Icheuinge.

Sluiten