Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2lS

GESCHIEDENIS

JMaurits.

Oproer te Amfterdam , tegen de Remonftrantenaangeïegt.

De Remonftranten, daar ter Stede, hielden afgezonderde Vergaderingen met eenige Leden der JValftche Gemeente, die, misnoegd, over't afzetten van hunnen Predikant Goulart , zich zedert bij hun vervoegden. Hunne eerde BijéJnkomden waren in geringen getale; doch zij groeiden aan, en een bijzonder Huis, in 't welk zij vergaderden, was al te klein, om de menigte te bevatten. Zij huurden een Pakhuis, en maakten het gefchikt ter openbaare Godsdienst-oefeninge. Hunne voorgaande Bijéénkomden waren niet dooreloos gehouden; doch tie tweede keer , dat 'er in dit Pakhuis gepredikt wierd, verhief een Contra-Remonftrantsch Engelschman zijne Item , vraagende: „ Of men ook anders ia de „ Oude en Nieuwe Kerke predikte, daar onze Pre„ dikanren, Plancius, Hallius en Triglandius t „ leeren?" De G ousüieust- oefening , door een verward ge&hreeuw van ja, ja, en neen, neen, afgebrooken zijnde , drong het Grauw ter Vergaderplaatze in : eenige Yveraars riepen uit de venders: Komt boven ■' komt boven ! 't is nu tijd , en meer dan tijd. Van beneden werd gefchreeuwd: Val. mi val in'. Stan dood! flaa dood! dien Predikant! dien Scheurmaaker ! De derke aandrang na buiten belette het voorgenomen toefpijkeren der deure. De uitgaande men'gte werd ruweirk van't Grauw bejegend, en de Predikant ontkwam , ter nauwer nood , dat men hem in 't water drong. Het Pakhuis werd van Predikdoel, Banken en alles ontledigd , de Pannen ér van afgeworpen, en zoude de geheele vernieling

van

Sluiten