Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 219

van 't Gebouw gevolgd hebben, indien de Magiflraat , 's avon 's , eindelijk , geene orde gefield hadt (*). Een Deidag- en Verzoekichrift der Remonftranten bleef onbeantwoord.

't Gemeen, door oproerige Plakfchriften van den baatlijkften inhoud opgewekt, rotre, den volgenden Zondag, zamen, vast:tellende,dat de Remonftr amen Weder zouden prediken, 't Gefchiedde niet; doch men maakte elkander diets, dat, ten huize van Pvem Bisschop, een bekend Remonftrant, eene Vergadering wierd gehouden: tegen de duideüjkhebewijzen van het tegendeel aan, floeg de menigte aan 't plunderen, en bragt hem eene fchade toe, die boven de vijfduizend Guldens beliep: gelukkig, dat hij en zijne Vrouw 'er het leeven niet bij infehooten. Verfcheide Huizen van andere Remonftranten liepen 't op buit vlammend Gemeen in 't oog en groot gevaar (*).

Alle braave Burgers werden met verontwaardiging vervuld over zulk eene buitenfpoorigheid. Men fciireef dezelve toe aan het geweldig uftvaaren der Contra- Remonftrantfche Predikanten , en duidde het, dat de Overheid zulks toegelaaten hadt, om de Remonftranten dcor dit voorbeeld aftefchrikken van afzonderlijke Vergaderingen te houden. Gishngen ,

op

(*) Wagenaar Amft. iV. Sc. bl- 275. Regenb. Hift. der Remonftr. I. D. bl. 217.

(f) Wagenaar Amft. IV. Sr. bl. 282. Regenb. Hift. der. Remonftr. I. D. bl. 236.

Maurits.

Sluiten