Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dek NEDERLANDEN. aai

,, mogt gelet worden, in zulker voege dat de rust 33 der Steden bewaard, enjden Klaageren gelegen„ heid gegeeven wierd, om hun gemoed te belee„ ven." Hierop herhaalden de Amfterdamfche Re. monftranten bij Burgerneederen en Raaden hun verzoek, om vrijlijk te mogen vergaderen; doch't werd niet ingewilligd (*).

Zulk eene doordeekende partijfchap , zulk eene j magtige befcherming, bemoedigde de volijverige ' Calvinisten. Zij hadden drie Leeraars van hunnen Aanhang in den Haag, die allen met den Remonftrantfchen Predikant Uitenbogaaro , geduurende eenigen tijd , elkander verdroegen : dan de jongde hunner,HenricusRoseus, die met Uitenbogaard om de eer der welfpreekenheid en den meeden toeloop dong, liet zich door Aarsens, Franken, en andere Gunstelingen des Prinfen , die hem voor een gefchikt werktuig hielden ^ ter bereiking hunner oogmerken , beweegen ter afzonderinge. Hij voldeedt volkomen aan hunne verwagting , voer derk tegen de Remonftranten uit, en eindigde met openlijk te verklaaren , geene gemeenfehap met Uitenbogaaro te kunnen houden. De Staaten hem tot gemaatigder gevoelens raadende , .weigerde hij, zich te onderwerpen, en werd in zijnen dienst gefchorst , tegen den zin van TJitenbogaar», die voorzag, dat zulks alleen zou (trekken , om hem doldriftiger te doen

voort-

(-) Wagenaar Amft. IV. St. bl. 292. Regenb. Hift., itr Remonftr. I. D. bl. 241 enz.

Maurits.

icheuingitilen

Haag.

Sluiten