Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 229

innamen. Dit front bedrijf, tegen den wil der Overheid , en op 's Prinfen medewerking, volvoerd, deedt veel meer tot vermeerdering dier Partije , dan de welfpreekendfre Redenvoeringen zouden hebben kunnen doen. Maurits, genoegzaam verzekerd van de fterkte der Contra - Remonftr-anten , ligte het masker af. Hij verklaarde , in goeden gemoede, Uitenbogaard niet langer te kunnen hooren: en begaf zich, den tweeden Zondag naa het inneemen der Kloosterkerke , daar ter preeke , vergezeld van Graaf Willem Lodewijk , Stadhouder van Friesland, en een aanzienlijken ftoet van groote Heeren, KrijgsOfficieren en Leden de Regeeringe, die , op zijn voorbeeld, eensklaps, omtrent de Ketterij der Arminiaanen, de oogen geligt waren. De Prinlès Weduwe, haar Zoon Fredrik Hendrik , Oldenbarneveld met de zijnen, en veele andere Heeren van aanzien volhardden met bij Uitenbogaard ter kerke te gaan (*). Doch deeze Partij nam zigtbaar af. Fuedrik. Hendrik was altoos een begunhiger der Arminiaanen geweest: hij fcheen nu in twijfel te hangen : dog bleef bij de Partij zijner Móedert Mtn heeft ge wild , dat hij heimlijke verhandhouding met Maurits hieldt • dan hij heeft, in 't vervolg, bekend, dat zijn gedrag hem op de vriendfchap zijns Broeders zou hebben té

haan

(*) re9enboog Uijl. der Reuovftr, I. D. bl. 15* enz. De Groot Kermt*. IX. Üitenbogaards Leeven, VIII. e« IX. Brandt, II. bl. 556.

P 3

Maurits»

Sluiten