Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. *33

een Man, uithcekend in Vaderlandsliefde , en door de befchenning , welke hij aan verdienden vi r eende. Maar te Bantam werd hun Schip , ten vooideeJe der Oost - Indifche Mdatfchappije, in beflag genomen , en het Volk op andere Schepen verdeeld. Le Maire bragt den roem zijner ontdekkinge niet in 't Vaderland , noch genoot de verdiende vrijverklaaring, daar hij op de t'huisreize överléedt. De beweeging, welke deeze ontdekking in 't Gemeenebest maakte , wijst aan , in hoe bloeijehd een (Iaat de Koophandel toen moet geweest hebben. Schoon de nieuw gevondene Landltreeken woest waren , en weinig of geen vooruitzigt op eenen voordeeligen Handel zich opdeedt, waren 'er, nogtbans, Koop. lieden, die aaubooden, drie milkoenen Guldensbijééntebrengen, mits men hun toehondt eene HandelMaatfchappij, even als de Oost Indifche , opterigten, voorzien van 't uitfluitend regt , om 'er alleen te mogen handelen (*).

(*) Reixe van J. le Maire en fV. C. Schouten. Suppl. ou Corps Diplomarique, Torn. II. P. I. p. .ga. Carlï-

XON, II. p. 322 326.

P5

Vierde

Mauwt*.

Sluiten