Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 235

Steden van Holland , waar de Regeering'Arminiaansch was, dar 'er zich Panijfchappen vorm.en, om, door Volks-ophand, de Wet en do Regeering te veranderen. JLt denkbeeld, dat Maurits,door 's Volks muiterij, zich tot hooger Waardigheid zogt te verheffen, kreeg langs hoe meeringaugs. De Predikanten verklaarden openlijk, dat hij door zijne dien"en die verheffing waardig, en het zeer te bejammeren was, dat üloenbarneveld en de Stna, ten het 'gezag zjjner Doorlugtigheid poogden te verkorten. Op nieuw Ifronide men de hoonendfte gerugten uit tegen de Arminiaanen. 't Is onbefchrijfLijk , tol: welk eene hoogte deeze lasteringen klommen. De tot nog befchroomde en heimljke Vijanden des Advokaats durfden zich thans vrij en openlijk vertoonen , en dien agtbaaren Grijsaart i'maaden (*>

In dit hachlijk tijdsgewricht vervoegde zich Ordeni5ar.neveld verfcheide keeren bj Maurits, hein verzoekende, met zijn gezag tusfchen beiden te treeden , om den geest des oproers te dempen , en eene omwenteling te voorkomen, die het Gemeenebest met den val dreigde. Maurits , wel verre van op deeze otiderrigtingen te letten , verboodt de Krijgslieden en Overheden, iets te doen tegen die van den Hervormden Godsdienst , waar door hij zeker geene anderen, dan de Contra-Remonftranten verftondt, van welken de Regeering ook de meefre op-

fchud-

(*) Leeven van Oldenbarneveld, bl. 68. j

Maurits.''

Befluit, omtrent het aanneemenvan

Waardqelders.

Sluiten