Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eis GESCHIEDENIS

Maurits.

(*) Regenb. Hij!, der Remonftr. I. D. bl. 294 enz.

dewijl ieder Gewest, in de Vergadering der Algemeene Staaten, maar ééne Item heefr, en,egter, de gemelde vijf Hollandfche Steden tegen het Protest der Staaten van hun Gewest protefteerden , daar in gevolgd door Gemagtigden van de Stad Deventer , en de Steedj 's Hasfeit en VoUenhoven, die zelfs geen Item op den Landdag hadden., maar zich nu tegen het iagebragte van Overijsfel, in de Algemeene Staatsveigadering, lieten vinden, en zich voor de Synode verklaarden (*).

Dus waggelde het Staatsgebouw, en alles dreigde vanéén te fcheuren. De fchranderfle Remonftranten zagen, zints eenigen tijd , duidelijk , dat men de Synode wilde doordrijven . al hing 'er eene geheele verandering der tegenwoordige Regeering aan , en fpelden hier uit de verdrukking hunner Partij : veelen oordeelden het raadzaam, in 't Synode te bewilligen , en dus die gedugte omwenteling te voorkomen. Uitenbogaard zogt Oldenbarneveld te beweegen, om zich naar de omtlandigheden tefchikken , en voor de noodzaaklijkheid te wijken. Maar die groote Man, wiens geweeten hem getuigenis gaf van de zuiverheid zijner oogmerken, die zich herinnerde, hoe zijne trouwe dienften en onbezweekene ftandvastigheid den Vaderlande groote voordeden bezorgd hadden, kon, in zijnen hoogen ouderdom, niet bukken voor Lieden , wier oogmerken hij, met

alle

Sluiten