Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 245

den Gezant rondelijk verklaarende, „ dat de Oorlog ,, tegen Spanje, de oorzaak der Unie van Utrecht, „ niet om den Godsdienst begonnen was, maar om „ het fchenden der Vrijheden, Handvestenen Voor„ regten, van welken geen hetminhe was het Regt „ van elk Gewest, om orde te hellen óp Kerklijke 5, zaaken: onder welk Regt zij begreepen de magt, „ om onwettige Kerklijke behrafhngen te beletten; „ om zich tegen in- en uitheemsch geweld te verp, zekeren, en om te verhinderen , dat de Geregts„ hoven Provifien verleenden tegen de Behniten der j, Staaten: het naakomen van welke Befluiten zij, ,, overeenkomhig met den raad, hun, door zijne „ Majelleit van Groot - Brittanje, voorheen, gegeeven, nog hielden voor het beste middel, om de „ Kerklijke déndragt te verkrijgen. Een Nationaal „ Syaode was hier toe, huns oordeels, zeer ondien,, hig, zo wel als de bellisiing der gefchillen. Ook ,3 begreepen zij, dat deeze Synode hun, door de an„ dere Gewesten , niet mogt overdrongeu wor„ den (*>"

Het Vertoog des Engeifchen Afgezants werd heftig behreedeu in een naamloos Werkje, onder den tijtel • van Weegfchaal, 't geen ook, in\Fransch vertaald, , het licht zag. In deeze Weegfchaal werden de redenen van Carleton opgewoogen , en te ligt bevonden : hij was hier over zeer gebelgd , en het mishaagde zijnen Koning dermaate, dat zij, door herk

aan-

(*) Uitenbogaard Kerkl. Gefch. bl. 832, 859. Q3

Maurits.

De Weeg. rchaal /an Tau-

tUNUS.

Sluiten