Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•46 GESCHIEDENIS

Mauwt?.

y>; Frar.jcna At' gezant p >op d« ge r>o ■ le r< A ie verééaigea.

aanhouden bij de Aleemeene Staaten , te wege bragten, dat het Werkje, fchoon zonder bewilligingvati Holland, Utrecht en Ovetisfel, verboden werd , en duizend Guldens beloofd aan hem, die de Schrijver, en driehonderd, die den Drukker wist aantewijzen. Noch het een, noch het ander gelukte. Men hieldt Uitenbogaard , Ledenberg, de Groot, of iemand anders der Hoofden vah den ReinónfiJraittfchen Aanhang, voor den Schrijver, die, naderhand , bleek te zijn Jacobus Taurinus , Predikant te Ctrecht (*). Door dit alles werd de haat van Carleton meer en meer gewekt, en het verderf zijner Par„ tijen bij hem befloten (|).

De Heer du Maurter , Afgezant des Franfchen Hofs, fpeeld.:, in deeze onlusten, eene veet agtenswaardiger rol. Hij hadt de geheime oogmerken van Maurits weeten te doorgronden, en fchroouide niet te verzekeren , dat de Prins het gevoelen der Arminiaanen zou omhelsd hebben , indien Oldenbarnezich een ijverig Calvinist betoond hadt (§). De belangen van Frankrijk verbonden deezen Gezant 'aan de Partij van Oldenbarneveld: hij was een Protsftant, en de gevoelens der Arminiaanen toegedaan. 0ndertusfchen raadde hij de beide partijen tot Vrede en Verdraagzaamheid. Het niet genoeg oordeelen-

de 3

(*) Regenb. Hifi. der Remonftr. I. D. bl. 304 enz, Carlet. II. P. U9- «33- I4I-143. 204 205. 213.514. (t) Zie» aldaar. III. p.51.

Aubery Mem. Art. Maurice.

Sluiten