Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Nieuwe bezwaï-

ren, tegen Olden-

BARNE-

vflo ingebragt.

S5« GESCHIEDENIS

Grondwaarheden behoorende ; de vermetelheid der Geregtshoven te beteugelen , en het Krijgsvolk te verpligten tot eenen bijzonderen Eed aan de Steden en Gewesten , daar zij lagen, om derzelver Regenten en Ingezetenen te verdeedigen en bijtettaan (*).

Deeze Verklaaring was , om zo te fpreeken , één der laatfte fnikken van de dervende Vrijheid. Oldenbarneveld hieldt , met allen ernst, aan , om het meermaals verzogteonthag van zijn Ampt,'t welk hij, ter oorzaake van zijne zwakheid en hooge jaaren , betuigde, niet langer te kunnen waarneemen. Doch de Staaten van Holland verklaarden, in dit hachlijk tijdsgewricht, zijnen dienst min dan ooit te kunnen misfen. Hij liet zich overhaalen , fchoon de houtheid zijner Vi|auden, van dag tot dag, toenam. Hunne kwaadaartigheid vertoonde zich , met nieuw geweld , door eene menigte van Schotfchriften, nog boozer dan de voorigen, zij kenden maat noch perk. 's Lands Advokaatwerd 'er in afgefchilderd als een Verraader, die zich door Spaansch Goud hadt laaten omkoopen : en men zogt te bewijzen, dat de hrenghe middelen te werk geheld moeiten worden , om de Regeeriug te veranderen. Veelen dagteu , in die Schriften den hijl te ontdekken van Aarsens , den geflagen Vijand vau Oldenbarneveld (f).

Mau-

(*) De Groot Ferantw. XIX. bl. 236. Refol. Holh j6i8.bl. 26.

(t) Refol. Hêll. 1617. bl. 245. Brandt, II. D.bl. 673.

Ra»

Sluiten