Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a5* GESCHIEDENIS

Maurits.

handen , van de eigene hand en met de naamtekening des Schrijvers. Deeze was zekere Jan Dankerts, voortijds Notaris in den Haage, nu te Amfterdam , befaamd door meer Hokjes van dien aart. Ten tijde van het Beltand, was hij , door de edelmoedige tusfchenfpiaak van Uitenbogaard , van regtmaatige hraffe bevrijd gebleeven. Len dolle en fchaamrlooze ijver vervoerde deezen Man tot het fchrijvcn van een Stukje, 't geen de merktekens van krankboofdtgheid fchijnt te draagen. Het begon: „ Help, help 1 Brand, brand! " en daar op: „ On„ ze hulp zij in den naam des Heeren, die Hemel ,, en Aarde gefchaapen heeft. Amen 1 " Voorts behelsde het , onder veele andere fchandelijke dingen, voornaamlijk ten laste van Oldenbarneveld, dien hij noemt een kaaien Pohron, Paus, den grooten Perfouaris: zengende, „ dat hij vandui Vijand „ genoot, n hadt honderd en twintigduizend Dukaa„ ten, foor 't maaken van 't Bettand." Met bijvoeging: „ Ik zeg u aan , Barnbvrld , dat gij de „ grootfte Verraadcr zijt in de Wereld, Uwebrie„ ven zijn wel bewaard, om u een Proces Crimineel „ te maaken 't welk, zo ik hoop 3 haast gefchie„ d n zal. Vv agt uwen kop: daar is 'er veelen, die „ uwe1 dood gezwooren hebben, 't ls meer dan „ tijd , dat gij uit de Wereld zijt." Uitenbogaard t.- e.e Remonjlr antfche Leeraars noemt hij grijpende Wolven, Schenders exxOndergraavers van Christus Kerk: en verklaart, „ dat het Uitenbo„ gaard (dus onhebbelijk drukt hij het uit) in zijn

;„ bak-

Sluiten