Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 259

Nieuwmegen, de Hoofdftad dezes Gewests, waren veele Regenten , die rnet fcbrik de verandering te gemoete zagen , welke men ten Landsbelluur zogt intevceren, door den indragt der Algemeene Staaten op de Regten der Staaten van bijzondere Gewesten. Met eene meerderheid van tien boven zeven fremSjSten, hadden zij zich verklaard regen een Nationaal Synode. Te vergeefsch hadt zijne Doorhign'gheid de onéénigheid, door Gemagtigden, zoeken bijteleggen; te vergeefsch hadt de minderheid hem eene Lijst toegefchikt van Perfoonen, die zij, bijdeaanhaande verandering der Regeeringe, gaarne in 't bewind geheld zagen; de anderen, als Arminiaanen , met de haatlijkhe verwen affchildererde. Om dir dreigend gevaar te voorkomen, en de ontwerpen zijner Dooriugtigheid te doen mislukken , befloot de Regeering, op den gewoouen tijd, de Wet te veranderen , volgens 't oude gebruik. . Wij hebben vermeld (*),

hoe de Pruis, bij 't overgaan dier Stad , in den jaare MDXCI, voor zich bedongen hadt de Magihraatsbehelling , zo lang de Oorlog duurde. Zints het treffen des Behands, hadt men hem dit Regt onverhinderd laaten genieten. De Regenten, door een geest van Vrijheidsmin gedreeven, voorziende,w.ik een gebruik de Prins van die Regt zou kunnen maaken, in de tegenwoordige onrusti.e tijden, en verzekerd, dat het meerendeel der Burg rije op haare zijde was, beüoten, aan de Gilden bet oude deel in

de

(*) Zie dit ons Tafereel, IV. D.

R *

MAURirei

Sluiten