Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io2

GESCHIEDENIS

Maurjts.

Tegenlb^l.biecing vau Utrecht op het ftuk der fi-'card' gtlders.

Die der Stad Utrecht, toen aangemerkt als het bolwerx der Retnonftrantfche Partij, in den Haage boorende, hoe de Regeering te Nieuwmegen veranderd was , ging groote kommer aan. Rïzenbur.g en Zuilenstein, toen Afgevaardigden ter Algemeene Staatsvergadering, fehreeven na Utrecht, en noemden de ontllagene Regenten, te Nieuwmegen , verdrukte Heeren en Vroomen, die men, met opzet, viorhadt te\verlaaten. Ook verklaarden zij, dat zij. ne Doorlugtigheid, tegen reden , en tot misnoegen van de Goeden, op den voorlieg van die van Nieuwmegen , ter Algemeene Staatsvergadering was toegelaaten. De ongerustheid dreef hun tot vootflagen , om Schoonhoven, Woerden , en eenige andere Plaatzen te veuekeien : waarvan , egter, niets kwam. Men vreesde voor 's Prinfen komst te Utrecht : hem werd, toen hij gereed houdt na den Landdag, te Arnhem, te vertrekken, een Biief, lang voorheen opgeheld, behandigd : in deezen verzogt men zijne Doorlugtigheid , deeze reize niet te Utrecht te wi len komen. Maöuits, uit den aart 'er op geheld, omeenon. verfchrokken moed te betoonen , cn thans meer dan ooit genegen, om alle Gemeenebestgezinde Burgerss die hij aan het eerbieden zijns gezags wilde gewennen , verlegen te maaken , hieldt dit verzoek voor eene uitdaading. Schoon hij , misfehien, geen oogmerk hadt , om door Utrecht te trekken , bepaalde dit hem, om zich derwaards ie begeeven. Dit befluit baarde gcwJdige onrust bij de Regeering dier Stad. De Poorten bLeven, op den' dag zijner kom*

fte,

Sluiten