Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2.6}

GESCHIEDENIS

Maurits.

i

< <

i i ]

en de Lange, Burgemeefïer van Gouda. D ;Groot deedt zijn best, om die van Utrecht liet afdanken der WaardgeJderen te ontraaden , en gaf hun hoope van verlfgting in den last der betaalinge des Krijgsvolks. Zij (leiden hier op uit, den voorflag aan den

Prins te doen (*). De Staaten van Holland,

befpeurende, hoe ijverig men in de Algemeene Staaten arbeidde, en zelfs verre gevorderd was , om het afdanken der IVaardgelderen in Holland en Utrecht te bewerken , befbten , den Algemeenen Staaten, den Prins en Graaf Willem te vertooncn, „ hoe zij „ met het aanneemen van Lieden van wapenen niets anders voorhadden, dan zichzelven te verzekeren „ tegen daadlijkheden ; boe ook de Staaten van U„ trecht, naar zij onderrigt waren, niets anders be» doelden. Voorts, dat de zaak liet te vinden zou ,i zijn, indien zijne Dooilugtigheid eenige uitheem, fche Bezettingen, waar op men 't meelle betrouij wen niet (lelde, wilde wegneemen, en de Staaten , van Utrecht, nevens de Steden van Holland, daar i, 't noodig zou zijn , met Vaderlandlche Vaan, dels voorzien." Omtrent dertig Gemagtigden uit le Edelen en Steden deeden deezen voorflag bij monle van den Advokaat. Maurits verwierp denzelven Is meer gefchikt, om de Partijen te veréenigeu , dan >m zijne heerschzugtige oogmerken te bevorderen. De Jtrcchtfche Afgevaardigden trokken nahuis, zonder itinnen last den Prinfe geopend te hebben (*>

Schoon

C) Wagenaar Faierl. Hift. X. D. die, uit eenige on-

ge-

Sluiten