Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fiSo GESCHIEDENIS

Maurits.

Verbatsd-

h< id over dit gevangen neera. .11.

was gehoor te verleenen , werdt hij in een ander ge< britgt, en Nythof , Luitenant van 's Prinfen Lijfwagt, nam hem, uit naam der Algemeene Staaten, gevangen. Hij verzogt, zijne Doorlugtigheid te mogen fureeken : dan het werd geweigerd. Dn

Groot en Hoogerbeets werden in denzelfden hrik gevangen , en deeze drie iii onderfeheidene Kamers

gebragt, zo dat niemand van 's anderen lot wist.

Ten zelfden dage zondt men na Utrecht, om Ledenberg te vatten, na eemgen tijd zijn huis tot eene gevangenis gehad te hebben , na den Haage gebragt werd (*).

Eene zo gewelddaadige handelwijze kon niet op last der Algemeene Staaten uitgevoerd weezen: deeze was zeker uitgelekt, en de drie Slachtoffers zouden tijd gehad hebben, om zich , voor den llag , te bergen. Deeze last kwam alleen van de Gevolmagtigden , door Maurits na Utrecht medegenomen. Zij fpanden zamen met de Afgevaardigden der zes weigerende Hollanrifche Steden , om den Prins tot dit befluit aantezetten, oordeelende, dat hetgemaklijker zou vallen , de Algemeene Staaten het zelve te doen goedkeuren, naa dat dit moeilijk werk volbragt was , dan wanneer men begon met hun raad te pleegen. Die ook, naa de volvoering, hunne toehemming gaoven.

(*) Brandt II. D. bl. 841. Baudart. Mejn. X B. bl. 6a. Uitenbogaard Kerkl. Hift. bl. $9$. Brandi-, Leeven van de Greot, bl. 135.

Sluiten