Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sSo"

GESCHIEDENIS

Maurit».

het heil des Vaderlands boven alle bijzondere overweegingen hadden moeten hellen. Zij zaagen deeze gevangenis aan als een fchoone zonnefchijn, naa eene lange duifernis (*). Het klein getal derzodanigen, die geen partij trokken , oordeelde zulk een geweldig behaan noodeloos, dewijl het houden der Synode behoten, en het afdanken der IVaardgelders gefchied was. De Engeifchen, zich in deeze Gewesten bevindende , konden hunne blijdfchap niet bedwingen. Eindelijk," zeiden zij, „isdatmag„ tig Verbond verbrooken, 't welk met zulk een Op„ pergezag het Gemeenebest beheerschte. Met het,, zelve is de gevaarlijkfte Vijand voor Engeland, die 9, ftoutmoedige Verfmaader van de bedrijven en den „ perfoon zijner Majefteit, gevallen. Eindelijk heeft „ het Gode behaagd, zijne Kerk te behouden, welke „ die gevaarlijke Nieuwigheiddrijvers door 's Duivels „ kunstenaarijen zogten te doen waggelen en vallen.'' De Afgezant dierKroone vergenoegde zich, met zijne en zijns Meefters goedkeuring aan deezen handel te geeven : hij verfchahe zelfs Artijkelen van befchuldiging tegen Oldenrarneveld, en verwagtte , volgens zijne eigene betuiging , dat dit bedrijf gelukkige gevolgen voor Engeland zou hebben , door den val eens Staatsdienaars, wiens trots en weinige ge. neigdheid tot Engeland , doorgaans , hadt in 't oog geloopen, daar hij zich veel meer Fransch- dan En-

gelsch-

(*) Baudart. X. bl. 63. De Groot Verd. X. Carlston, II. p. 292. 30S.

Sluiten