Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Maurits.

Vlugt van

verfcheide Perfoonen,de Partije van Barneveldtoegedaan.

Staaten van Holland ? Zij fchenden , daarenboven 5 het Regt der Hollanderen, van niet gevat te kunnen worden, zonder voorafgaand berigt, zo men ze niet op heeter daad grijpt. Hebben de Algemeene Staaten reden van klagten over het gedrag deezer drie Staatsdienaaren, dan kunnen zij zich althans niet alsRcgters aanhellen in eene zaak, waar zij de rol van Aanklaagers fpeelen (*).

Naa een zo verfchriklijketi Oag aan de heiligde Voorregten van Holland, naa een zo geweldigen fchok aan de grondflagen des Nederlandfchen Bondgénootfchaps te hebben zien toebrengen , kon men n'et nalaaten de ontrustendfie gedagten te koesteren over de verdere handelingen dier Geweldenaaren. Vrees voor een dergelijk lot greep veelen aan. Verfcheiden der aanzienlijkhe Medehanderen van Oldenbarneveld ruimden het Land. Uitenbogaard verliet, op den zelfden dag, dat de Advokaat gevangen werd, den Haag. Taurinus ging na Antwerpen , van Moesbergen na Munfterland, en van derMyle, onder de hand gewaarfchuwd, dat men hem nauwkeurig gadefloeg , trok na Frankrijk, waar hij zich tot het volgend jaar onthieldt (f_).

Het gevangenneemen van Oldenbarneveld bemoedigde zijne Vijanden, om nu openlijker dan ooit

te

(*) Baudart X. bl. 63 enz.

f*) Uitenbogaards Leeven , IX. bl. 147. Brandt, II. D. bl. 8ao- 933. De Groot Ferantw. XV. bl. 154. Gefchr. Mem. wegens den liter van der Mjle.

Sluiten