Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29°

GESCHIEDENIS

ïyjAURlTS.

Ontwerp van 't Voor (tel der Stasten van Holland.

De Staaten van Holland, die deeze zaak bet naast betrof, waren verre van terflond te buit ken. De Steden Rotterdam en Leyden vorderden, dat hunne Peufionarisfen zouden geflaakt, of in Regten betrokken worden, overeepkomftig met der Stede Voorreg? ten. Maurits keerde deezen nieuwen aanvalafmet dezeifde uitvlugt, als voorheen: hij wees hun nade Algemeene Staaten (*). Eenigen der Hollandfche Steden belloten , ter naaste Dagvaart aantehouden om het ontflag der Gevangenen, en rondeiijk te verklaaren, „ dat men daar naa de befchuldigingen, in

orde, tegen hun hoeren wilde, die, wanneer ze „ binnenlandfche zaaken bctrolfen , door die van ,3 Holland alleen zouden moeten beoordeeld vvor-

den. Voorts, dat men den Prins verzoeken

8, zou tot handhouding der Voorregten. Doch, „ indien zulks ten eerden niet vallen wilde , zou ,, men geen onderzoek der Gevangenen toelaaten, „ dan in 't bijzijn der Afgezanten van Frankrijk, ,, Engeland en Zweeden, en ten overfiaan der Gede-

puteerden van al!edeLcd-n van Holland en IVest,, friesland , zonder welker kennis en bewilliging, ,, ten voornaamften deele, niet zou worden yoortge,, vaaren. Doch , zo de Gevangenen , of eenigen

derzelven, verfiand gehouden mogten hebben met ,, de Spaanfchen , de Aardshertogen, of derzelver

Aanhangers, ten nadeele der Verèènigde Gewesten ,

» en

(*) Brandt Leeven van de Groot, bl. 139. Brandt, 11. D. 24Ó.

Sluiten