Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a9.i GESCHIEDENIS

Maurits.

Aanmerking ove die Regeering.sveranderingen.

den derden dag , verfcheide Vaandelen Knegten uit Friesland aangekomen, en op de voornaamltePosten geplaatst WEreu', liet hij den Magiftraat op't Stadhuis zamenroepen, om zijne meening te verftaan. Dij begaf zich derwaards , oniftuwd van een aanzienlijken ftoet Edelen, en vergezeld van eenige honderden Soldaatenis die zich, halvemaanswijze, op de Markt plaatsten. Toen zijne magt met vertrouwen kunnende tooneu , bedankte hij de geheele Vroedfchap; doch acht oude Vroedfchappen werden terftond weder aangenomen, en de opengebleevene plaatzen met nieuwen aangevuld: ook andere Burgemeefters aangefteld. Vervolgens zette hij eenige Hoplieden der Burgerije af. Dan de Schepens, Weesmeefters, en andere Amptenaars, liet hij in hunnen post, fchoon men 'er verfcheide ontflagene Vroedfchappen onder telde. De Schout krèeg, op zijne vraage , hoe het daar mede gaan zoude? dit befcheid , „ daar is al „ genoeg veranderd , ja al te veel (*)." Te Alkmaar en Meidenblik viel, op die zelfde reis , foortgelijke verandering voor. Te Enkhuizen, Edam en Purmerende was dezelve, tot zijn oogmerk , onnoodig.

In alle deeze veranderingen betoonde Maurits de r Bontheid en onverfchrokkenheid, welke het kenmerk is van een Oorlogsheld , gemeenzaam met gevaaren. Hij fcheeu vermaak te fcheppen m de ongerustheid en vrees , welke hij den Magiftraatsperfoonen aanjoeg.

(*) Velius Hoorn, 559' 597- Carl« n- P'336.

Sluiten