Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Maurits.

Hof, te Londen , dat, fchoon hij nieuwe aangezigten zag , de gevoelens de zelfde bleeven (*). Hij zogt naamlijk te bewerken een aftand van de vrijheid der Visfcherije op de Groot ■ Brittannifche Kusten , waar bij een groot gedeelte der Ingezetenen van Nederland zo veel belangs hadt, dat de nieuwe Regen1 ten, al waren zij van wille geweest, dit toeteltemmen, vreesden, zich bij 't Volk gehaat te maaken, en 't zelve aantezeiten, om te verlangen na de vroegere Regeerders, wier plaats zij bekleedden, 't Altoos wuft en ongedadig Volk begon de oogmerken van dtn Prins te verdenken. De Predikanten van de Contra - Remonftrantftche Partije mogten hem den Bevrijder van Kerk en Staat noemen (f). Anderen laakten zijne handelingen ten uitenten : de Remonftranten en Remonftrantsgezinden oordeelden , dat men de eerlijklte en beste Liefhebbers des Vaderlands, onder welken 'er zich bevonden, die de belegeringen van Haarlem, Leyden en Alkmaar hadden doorgedaan, uit het bewind gezet hadt, om hunnen val te gewisfer te bewerken (§).

In de keuze der nieuwe Regenten bediende zich zijne Doorlugtigheid,meeften tijds,van den raad zulker Regenten, als meest voor zijne zaak en de Na-

tio-

(*) Carleton, II. p-259-39*- 393- Hl. p I4« (t) Baudart Mem. X. bl. 70. Trigland , bl. 1007, 1099.

(§) Uitenbogaard Kerkl. Bijl. bl.ioi3, De Groot Verantw. Cap. IX.

Sluiten