Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

MaoRits. ken. Op *t verzoek van Oldenb • rneveld , was de Heer de Boisise, Oud • Raadsheer, die van zijne bekwaamheden reeds bljk gf-geevcn hadt in Gczantfchappen na Engeland , Zwitzerland en Duitschland , als bui engewoon Afgezant henvaards gezonden , om verzoening te b, werken , en gela t. met .du Maurier en Oldenbarneveld , dit gewigtig •ftuk te.bevorderen: dan hij kwam, cm getuigen te . weezen van't ongeluk des lattstgi melden : o^k moest hij klakten inbrengen tegjn Aarsens , die , in em Vertoog tegen van der Myle en Oldenbarneveld, het Hof van Frankrijk hadt afgefchilderd met de -haatlijkfte trekken, als een werktuig, 't geen Spanje bezigde, om Oldenbarneveld , in zijne fee 11 joze oogmerken tegen het Vaderland , te oi.derfteunen. De uitvlugten, van weiken men zich bediende , om hem nietregtf reeks te antwoorden, verveelden,en de gevangenneeming van Oldenbarneveld ftootte hem gewe'dig. Met den gewoonen Afgezant begaf hij zich ter Algemeene Staatsvergadering. Zonder zijne verwondering en ftnerte , over deeze gewel.iige handelwijze, te ontveinzen verk'aarde hij, dit bedrijf zo vreemd te vinden, dat men zie'; niet verwonderen moest, indien de Koning, zijn Meefter, Oldenbarneveld in zijne belcherming nam. Hij verzegt, teffens, de reden te mogen weeten van zulk eenen buitengewonen handel; doch de Staaten geweigerd hebbende hier over met hem in gelprek te komen, dagt hij, behoud-ns zijne Waardigheid, niet te kunnen blijven op esne Plaats, waar men zo weinig agt

floeg

Sluiten