Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3I4 GESCHIEDENIS

Maurits,

-i

voor, die zijn gezag zouden bevestigen, zonder hem het voorwerp van openlijk verwijt te maaken. Zij bonden zelfs aan , in de hoedanigheid van Middelaars, de Steden te bezoeken. Dan Maurits wees dit van de band, onder voorvvendzel, dat het beneden de Waardigheid eens grooten Monarchs was,en het diens Afgezanten niet voegde , zulk eene rol te fpeelen bij de onaanzienlijke Burgers van kleine Steden: Burgers, even of hij meerder war.e

dan de voornaamhe dier Burgeren, enditeenfmaadnaam kon weezen voor Lieden, die in de Oppermogenheid van den Staat deelden. Elk onvooringenomene, daarentegen, zou het voor eene edelmoedige grootheid van geest houden , die valfche fchroomvalligheden van rang te verfmaaden, als het 'er op aankomt, om Vrede en Eénsgezindheid in een ontrusten en verdeelden Staat te bevorderen. Is 'er iets, 't welk het heilig Charaéler eens Afgezants, maar al te dikwijls ontheiligd , door laage kunstenaarijen en hinkfche treeken , meer luihers bijzet,

dan dat hij een Bevorderaar des Vredes is ?

Waarom (loot Carleton, die over dit huk met zo vee) minagtings fpreekt, zijne oogen voor zijn eigen bedrijf? Was her edeler, het vuur der Partijfchappe aanteMaazen, om rechtfchaapen Liefhebbers desVnderiands ten val te brengen ; Briefwisfeling te houden met de Staatsdienaars, en de Godgeleerden te. gen het Volk oprehooken ; zich moeite te geeven, om duiftere Gefchilhukken der Godgeleerdneid te beütsfen , en eenige braavc Mannen , wier Godge-

leerde

Sluiten