Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i5 GESCHIEDENIS

maujuis,

niaanen te onderdrukken, ais oin de Stukken gereed te maaken, die op de Groots Synode (tonden verhandeld te worden, en dervvaards geene Predikanten te fchikken, dan van wier gevoelens men wel verzekerd Was. 'Utrecht alleen vaardigde Remonftr antfchen af. Eéue der opmerkenswaardigften van deeze kleine Synoden was de Delftfche. Hier oordeelde men het niet genoeg , Uitenbogaard afrezetten, en hem het Avondmaal te ontzeggen , als ook andere Remonflrantfche Pr.dikanten een zelfde lot te doen ondergaan; maar zelfs werd een Contra - Remonftr antfche Predikant, om dat hij het verfchil niet groot genoeg geoordeeld hadt, om de gemeenfehap met de Remonftranten te verbreeken, veroordeeld. Men hadt, betuigden zommige Leeraars, de Remonftranten niet langer aantezien ais Broeders in den Heere , maar tc houden voor Heidenen en Tollenaars (*).

Te vergeefsch hadden de Remonftranten een Ontwerp opgegeeven van eene vrije Synode, waarop zij zo wel als hun e Par;ij, zitting e i hem zouden hebben: yerklaarende, dat anderzins AeContra-Remonftranten en Partij en Reg'er tevens zouden weezen, aan wier oordeel zich te onderwerpen de onbillijkheid

zelve was (f). Vergeefsch leverde Barieus,

op hun naam, een breedvoerig Klaag-en Smeekfchrift; (n, aan den Prins van Oranje ($). <

Men

(a) Regenb. Hifi, der Remonftr. I. D. bl. 348 enz. Ct) Brandt, Iï. bl. 733-744. (3) Zie aldaar, bl. 953.

Vrugt-

Jooze

poogin-

gen der

Rernon-

frantex

Sluiten