Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. $i»

Men ziet, dat de Contra-Remonftranten allenoodige voorzorgen genomen hadden, om op de Synode meefter te zijn. De Algemeene Staaten bewerkten ook , in de Brieven, aan de vreemde Mogenheden gezonden, dat zij geene andere Leeraars zouden afvaardigen , dan die deezer Partij waren toegedaan, of ligt te winnen (*). Dewijl men niet verzekerd was van de tegenwoordige gevoelens der Godgeleerden uit Anhalt* en deeze, onlangs, met die der ikmonftranten overéénkwamen , werden zij niet verzogt, tn, op de weigering van hunnen Vorst, om de Belijdenis zijner Godgeleerden overtezenden, geheel t'huis gelaaten (f). De Engeifchen ver-

fcheenen eerst. Wij hebben reeds aangemerkt , dat hun Vorst min tegen de Remonftr antfche gevoelens was ingenomen, dan tegen eenige Remonftrantsgezinden zeiven. Vermids deeze Afgevaardigden niet kwamen uit naam der Kerke van Engeland, maar uit naam des Konings, hadden ze volhrekt bevel , om niet verder te gaan dan den last , van hem ontvangen , en niets te doen, 't welk den Staaten en den Prins van Oranje kon mishaagen (§). Vervolgens vertoonden zich de Afgevaardigden uit de Palts, door hunnen Vorst gelast, niet te gedoogen , dat in den Heidelhergfchen Catechismus iets veranderd wierd :

als

(*) Regenb. Hifi. der Remonftranten, LD. bl.350. (f) Zie aldaar.

(§) Uitenbogaard Kerkl. Htft. bl. 1073. Carleton, II. p. 35°-35i«

B +

Maurits.

BuicertlandfcheGodgeleerdentrt de Synode geroepen»'

Sluiten