Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Maur:Ts,

1

1 J

3

s I I ti |f

320

alsook die van Het/in, Zwitzerland, Geneve, N:sfau, Oost friesland, Breemen en Embden; doch uit Frankrijk kwam niemand (•) Vee] werks hadt het in, de Zwitzerfche Godgeleerden tot de herwaardskomst te bcweegen. In hunne bijzondere Cantons raadp eegende over her gedane verzoek, oordeelden Zij, niemand te moeten zen len, „ dewijl de Ge„ fcbillen zeer fubtiri waren ; dat verfcheide Neder„ landfche Godgeleerden nieuwe en harde fpreekwij„ zen gebruikten in hunne verk'aari; gen wegen* „ Gods B ilui en; dat de gemoederen in Nederland „ te zeer verbitterd waren, om eenen goeden uitlag van de Synode te kunnen h «pen; dat het houden „ der Synoden doorgaans van de nadeeligfre uitkomst „ was, en diarom hunne Voorouders, daar toe ge„ roeren , geweigerd hadden te komen; dat de „ twisrende Partijen in Nederland het nog niet ééns „ waren wegens den Regter, noch zich verklaard 4 hadden , in de uitfbraafc te zullen berusten ; dat „ de raad des Konings van Engeland , in zijnen , Brief, aan de Staaten, den zesden van Lente, maand MDCX1H, gegeeven, om die twisten bij, teleggen, en dezelven van den Piedikftoel te wee, ren, veel heilzaamer was." De Paltsgraaf Fredeik, Schoonzoon des Konings van Engeland , en leef van Prins Maurits, wras zeer vooringenomen :gen Qldlnbarneveld, dewijl deeze zijne oogmeren.ten opzigte van £«W«,niethadtgoedgekeurd.

Deeze

(*0 Brandt, IIL D. bl. 4. 10. 12,

Sluiten