Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 521

Deeze drong bij de Zwitzers zo fterk aan , en zijne aanzoeken werden derwijze onderfchraagd door den Heer Pjetek van Bredenrode, van wegen de AIgemeene Staaten , ten dien tijde , als Gezant, na Zwitzerland afgevaardigd , dat zij zich lieten overüaaien, en Gezanten na Dordrecht zonden (*).

Op den dertienden van S'achtinaand des jaars MDCX VIII, werd de Synode, in den Doek, te Dordrecht, geopend. De Inlandfche Kerklijken maakten ' eenenzestig Leden uit, waar onder zich flegts twee ' Remonftr antfche Predikanten cn één Ouderling uit het Sticht bevonden. De Buitenlandlchen waren zesentwintig fterk. Achtti. n Heeren hadden de Staaten gemagtigd, om de Synode, van hunnen wege, bijtewoonen : maar, zommigen verfcheenen 'er niet. Allen , één of twee gerraatigder uitgenomen , be. hoorden zij tot de harde Contra- Remonftranten. Veelen hadden weinig kennis van Godgeleerdheid, en eenigen onder hun, gelijk ook zommigen derOuderlingen, verftonden geen' of weinig Latijn, in welke taaie alles, ten dienste der Uitlanderen , verhandeld werd. Eén deezer Ontaalkundigen gaat de fpraak na, dat hij, op de vraage, hoe hij kon ftemmen, dewijl hij 'er niets van verftondt ? zou geantwoord hebben: „ Ik verftaa eenige woorden door fcherp „ toeteluilteren: voor 't overige heb ik mij voorzien „ van een goed Woordenboek." Het was thans de zaak niet meer, de verwijderde geehen tot elkander,

en

(*) Receni. Hift. der Remtnjlr. I. D. bl. 3*0, B5

Mauritj.

Opering lei Üorii echtïche ój•ode.

Sluiten