Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

322 GESCHIEDENIS

Maurits.

en de verbitterden tot hedaaren te brengen : de Vaders der Synode fpraaken alleen van Hoor en , Overweegen en Oordeelen : de Afgezondenen der Staaten alleen van Onderzoeken en Verhandelen, en, bovenal, om door 't Burgerlijk Gezag kragt bittezetten aan de Kerklijke Befluiten., De Gomaristen , voorbeen zo afkeerig'van tijdlijk Gezag , lieten het gelden, toen het ten hunnen voordeele fprak. En, fchoon deeze Regters dikwijls niet verbonden, welk een Gevoelen zij moeiten veroordeelen , zij wisten egter , tegen welke Perfoonen zij zien hadden te verklaaren. Hun Schrijver was Daniël Heinsius , Hoogleeraar in de Gefchiedenisfen te Leyden , een Man, uitfteekend bedreeven in de Lattjnfche Taaie , dien het aan geen geest ontbrak , en die zeer goede Latijnfche Verzen maakte : dan de Remonftranten beweerden, dat hij zeer ongefchikt was , om op de Synode te verfchijnen, dewijl hij geene Godgeleerdheid verhondt, en tegen hun met een doodlijken haat was ingenomen , vermits eenige Leeraars deezes Aanhangs hem beftraft hadden over zijnen zedeloozen wandel (*).

In de tweede Zitting werd , door de Inlandfche Godgeleerden alleen , de Buitenlandfchen in deeze zaak niet gekend zijnde , tot Voorzitter verkoozen Joannes Bogerman, Predikant te Leeuwaarden. een fchrander Man, en wel bedreeven in de Godgeleerde Gefchühukken. Onderrusfchen was deeze keuze zeer verdagt en aanltootlijk, dewijl hij bekend hondt

als

(*) Regens. Tfyf. der Remonftr. II, D. bl,i,en43.

Sluiten