Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3aS GESCHIEDENIS

Maurits.

fe zouden verwijden, en gewigtige ontdekkingen aan

't Jicht brengen. Vernietig dee/.e Vrijheid , en

gij doet iret fééns afhand van a lenutrekindigheden , welken de vrijheid van denken verfchafi aan den voortgang dtr Weetenfchar. pen , ten nutte van het Staathbefluur , een Godsdienst en de Zedekui de. Dat te e bekrompe Staatkunde deeze Vrijheid binnen zekere perken hepaale , men zal zien, dat het Vernuft, met etne alles verfraadende lloutmotdigV.eid, dezelve, als zijns onwaardig* verbreekt, of, onder den dekmantel van verbloemde, maar niet min fteekende , Gefchriften, zich verbergt. De Vrij¬

heid der Drukpersfe heeft ook nog deeze nutheid, dat ze de Leden des Maatsbehuurs en bijzondere Perfoonen, uit \reeze van openbaar ten toon gelteld te word. n, ten bedwangmiddel diene. In een vrijen en welverlichten Staat kan men ze niet bepaalen, dan wanneer ze tot perfbon!i;kheden komt. En zelfs, in dit geval , alleen zo verre, , dat men den Beledigden regt geeve, om geregtlijk klautentedoen, en zijnen Belchnldiger te ragvaarden. Dan gaat men te weik tegen den Lasteraar, als hij van dit misdrijf overtuigd word : of tegen zijn B^ek , wanneer hij ongenoemd b ijft, of z;ch zoek maake. -— Doch men zal, misfehien, zeggen: Zijn des Lands Godsdienst en de Maaisgeftehenis geene Heiligdommen, die men moet eerhieden, wanneer men de grondflagen van Orde niet wil doen w ggelen , en defterkfte barden der Maatfchappije aan fl rden rukken? Wanneer deeze op Bedrog en Dwinglandij gevestigd zijn 3

heb-

Sluiten