Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«gt GESCHIEDENIS

Maurits

„ Kerklijke Regtbank, onder hun opzigt gevormd/' ■— Wij zijn* was de taal der Remonftranten, wel verre van het g^zng der Q\erheid te betwisten ; dc gehcele Wereld M eet , dat wij altoos de vuurigfte Ve-' dcedigcrs van V zelve geweest hebben. Het /laat thans niet aan ons, te onderzoeken , door welk eene omwenteling van zaaken gl de Overheid op uwe zijde gekreegen htbt. Maar gi' zult , wat hier van ook zijn moge , moeten toeftemmen , dat de Overheid, daar zij ons niet kan vcorfchri, yen , wat wij moeten gelooven , als zij eene Ke> klijke Vetgader'u g zamenroept, om ever ft'ukken . tot den Godsdienst behoorende , te oordeelen , op d*ztlve een gel'ijk getal Godgeleerden van fyiide de Partijen moet toelaat en. Indien deeze Godgeleerden het niet ééns kunnen worden, kan de Overheid hun geit kerhand Wetten voorftchrijven , en de openbaare Gefchillen, die onlusten in den Staat %Ouden verwekken , verbieden. Gij zift onze Partijen, onze Befchuldlgtrs, onze Vijanden, en kunt, dei haken , onze Regters niet weezen, zonder alle JVeitsn der Reden en der natuurlijke Billijkheid te fchenden, en tegen de oudfte Gebruiken der Christenheid aantegaan. „ Wij," betuigden de Contra ■ Remonftranten," wij doen niets meer , dan het oud gebruik der Kerke navolgen. Verlooren de 5, Leeraars hun fiemregt, om dat zij zich tegen de „ dwa;ling aankantten? dan zouden zij gei'traft ge., wees,t zijn, dewijl zij zich braaf van hunnen pligt „ gekwgeten hadden : om die zelfde reden zouden „ de Ariaanen, de Nestoriaanen en Eutychiaanen

w zica

Sluiten