Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 335

„ zich aan het oordeel der Kerke hebben kunnen „ onttrekken: en 'er zou onder de Christenen geen „ Regter meer weezen , en de opkomende dwaalin„ gen zouden hier een vrijen loop moeten hebben: „ waar zal men, in Godgeleerde Gefchillen, volko„ men onzijdige en belanglooze Regrers vinden? „ Of wilt gij Papisten , Mennisten , Coornhertis„ ten , David Joristen of Libertijnen voor Reg„ ters hebben ? " Deeze redenen fcheenen onwederleglijk ; doch , ten ongelukke voor de Contra-Remenjir anten , waren het dezelfde, die de Roomfche Kerk tegen de eerhe Hervormers, die zich van dezelve afzonderden , hadden bijgebragt. De Remonftranten bleeven niet in gebreke, om dien aanval afteweeren , zeggende: Was de enkele verdenking van partijdigheid geene oorzaak, dat de eerfte Proteftanten de regtfpraak JerTrentifche Kerkvergadering van de hand weezen V Hebben J3eza en de i lervormden in Frankrijk de Zamenfpraak te Poisfy niet geweigerd, tot dat de Koning hun verklaard hadt, dat de Kerkvoogden hunne Regters niet zouden weezen ? Wij vorderen geen Regten, dan die der Euangelifche Vrijheid: Regten, die gij tegen de Catholijken eischten." „ 'Er is ," fpraken de Vaders

der Synode , „ een groot onderfcheid tusfchen de 3, Kerkvergaderingen der Papisten en de onze. Daar „ heerschtehet Gezag, de Paus, het Bijgeloof en „ het Vooroordeel. Hier is alles vrij, en wij heb„ ben gezwooren, ons alleen aan het Woord van

„ God te zullen houden." Indien alles vrij

C 4 ***

Mauritk

Sluiten