Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 33?

De Remonftranten bragten veel tifds door met aantetoonen. dat hunne Reg'ers geenzuis onbevooroordeeld waren , en dat hun Eed geenzin^ Onfeilbaarlieid fchonk, dewijl God het recht verdand der Heilige Scnrift niet verkend hadt aan deeze of geene Vergadering van Menfchen , maar dat de Heilige Bf.drren, als het-Woo.d van God, ten eenigen regel van Geloof en Leeven hrekten. Zij deed. n, maar met veel behoedzaamheids, opmerken, dat zij niets goeds verhoopten van de vocrgelielde Vrijheid on. er den invloed van pariijdige Overheden. In de daad , deeze Gemagtigden waren vervuld me: de vooioordeelen en drifren der Godge eerden , wier vuur zij aanbliezen, in hede van het te verdooven. Hier door hadden de Godgeleerde Gefchillen , die van zelve te niet zoiden geloopcn weez n, groot gewigt gekreegen , en waren Hukken van Staat geworden. Men moest Ketterijen te doemen hebben, om klem bijtezetten aan de verbordeeliftg , beraamd tegen de aanzienlijke Burgers , die dezelve onderfteund hadden. —_ De Buitènlaudfc'ne Godgeleerden fchroomden te mishaagen aan de Algemeene Staaten , die hun geroepen hadden, en met fchaainte, van niets verrujt te hebben , na huis te keeren. De Inlandfchen helden zich te veel voor van de overwinning, welke zij honden te behaalen, om afftand te doen van het regt, om te oordeelen, 't geen zij zich hadden aangemaatigd. Te deezer oorzaaken werden de eifchen, de verdeedigingen,en,bovenal, de Prpteftatie, door de Remonftranten gedaan, en C 5 waar

Mburits.

Sluiten