Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

338

Si u: Ti.

De Rer :r.

j: ■ zr.:;-r.

zirt te

toe het

*: l.z

hüpnr ge-

\ sl.

waar op zij hna niet onderwerpen aan de Syncde grondden , met eerpsirige Memmen verworpen. Men beeft ook opgemerkt. dat de Voorzin er , menigmaal in verlegenheid gebrapdoornraüiTkevraagftukien , zich 'tr uitxejde . met te zeggen : AI s» lar-g genoeg ; 't is genoeg daar van ; ftaat bui„ ten (* ."

Zonder van dit Protest aftezien, of het Gezag der Synode te erkennen , leverden de ReT.oaJhanten eerst hun gevew'en in over de P"tjf Artyke'.en, en, na het deorworftelen van verfcheide zwaarigieden , over i h CfttÈ-.is-p.us en de Geloofsbeiijdenisfe : altoos verklaarcrxie , dat zü het d;tden, om aan de bevelen der Overheid te gehoorzaamen. Men wilde hun voorfchrij'ven, dat zij zich zouden houden aan het erAe! voordraagen van hunne gevoelens , en alleen frrceken vsd de troostrijke Leere der Veikiezinge, zander die der Verwerpinge in een baarlijk licht te pla-uen. Doch de Remonftranten oordeelden , dat zij, in een gefchil, waar in men bon met zo weinig ge3aansd:?eii beiandelde, zich geene wetten moeiten laaten voorfchrijyen door Partrj , of iets opgeeven , 't welk ten lOOtiTwle van hunne zaak kon ■id . en. Sterk voer men tegen hnn nit. Zij werden vergeleeken bij Cham, die zijns Vaders naaktheid indekte. GtfMÜMM bragt in, dat Episcopius bêt paveka eer Verwerping vervalscht badt ; „ want

niemand leerde," gehjk hij zich liet heren, „dat

„ God

(•) Regezo. Hifi. der Remonfir. IL D.W. 58 enz.

Sluiten