Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dïi N' E D E R L A X D E N. 33*

., God beiloot , den Mensch zorder zonde te verwerpen; maar, gelijk Goo bet em ie befloot, zo bello^t hij ook de imdae'en: dc: is , geluk hij den Mensch tot den dood voorfchikte, zo v<x>r,, fchikte hij hem ook tot de zonden, den eenigen „ weg tot den dood." Op dit zeggen van Gomakus merkte Halls aan, „ dat hij dit vraagituk °p„ flikte, geüjk ce Ketelboeters de Ke:ds larpen, -, en dezelven erger maaken, dia zij voorheen wa-

„ ren." De Remonftranten hadden hunnecan-

merkirgen over den Hei deibet gjchen Catechismus ingeleverd. De Afgrvaardigden van de Pa/ts U2mcn dezelven over , cm , in gevolge van den last huns Keurvorsis, toetezien, dat 'er nie s ten mdeele van de Paltfifche Kerke befloten , of in derzelver Catechismus verandering gebragt wierd. Zijdeeden geene moeite , om aan:etoone.i , dat de bedei k'n^en kwalijk gegrond waren; doch namen de verdcediging van dit ftuk op zich, dewijl de Catechismus uit hun Land h=rkomftig , en het (taande houden van denzelven hun bevolen was (*),

Ondanks de bevelen derGemagtigden, ondanks de befluiten der Godgeleerden en de herhaa de belbatfirgen der Synode , bleeven ce Remonftranten aandringen op de vrijheid van fpreeken , en het handhaaven van hunne zaak. Alen zondt des Afgevaar digden na den Haag, om bij de Algemeene istaateu te verneemen, hoe zij moeiten handelen met Lieden,

die

(•) Regeni. Hift.der Retstr.ftr. 1L D. bl. 69 enz.

De ge-

Remon' ftrar.tcn ■ buiiso de ó)r.ode

Sluiten